powołany w 1948 roku
 
 

XXI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
W KATOWICACH 17-19.03.2017

 


INFORMUJEMY, że
w dniu
2 maja 2017 roku (wtorek)

biuro Oddziału będzie nieczynne


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Katowicach

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 42

tel./fax  (32) 251 67 80, 251 30 80

info@zkwp.katowice.pl

www.zkwp.katowice.pl

 

KOMUNIKAT   nr   1/2017

I.         ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i zwiedzenia

XXI MIĘDZYNARODOWEJ  WYSTAWY  PSÓW  RASOWYCH

  w  KATOWICACH

 

którA odbędzie się w dniach  17-18-19  marca  2017 r.  w obiektach  MOSIR  „SPODEK” w Katowicach.

Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń : 31 stycznia 2017 roku

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I RESZTA INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE - www.zkwp.katowice.pl

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia opłacone

II.        ZAWIADOMIENIE

       Zarząd Katowickiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) w Hotelu DIAMENT SPODEK (sala konferencyjna) przy Al. Korfantego 35,  o  godz. 1800.

Na Zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką  (składka za rok 2017 wynosi  70,00 zł ). Będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej na miejscu, przed zebraniem.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
  3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
  4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej
  5. Przyjęcie porządku obrad
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (do wglądu w siedzibie Oddziału)
  7. Sprawozdanie z działalności:  

- Zarządu Oddziału

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej

- Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

8. Sprawozdanie finansowe

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący

14. Wybór Komisji Skrutacyjnej

15. Wybor Delegatów na Zjazd Delegatów

16.  Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

17. Wolne wnioski

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

INFORMACJE

        Wszystkich członków Oddziału w Katowicach, których psy i suki zdobyły wyróżnienia na wystawach w 2017 roku, prosimy o złożenie kserokopii karty oceny do 15 grudnia 2017 r. w Oddziale.

        Wystawcy, których psy osiągną najlepsze wyniki zostaną uhonorowani na spotkaniu zorganizowanym na początku 2018 roku.

       

Przypominamy, że:

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zatwierdził znowelizowane regulaminy

 – dostępne na stronie Zarządu Głównego ZKwP pod adresem:

www.zkwp.pl

 

KOMUNIKAT ZG ZKwP

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011, nr 230, poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę, że od 1 stycznia 2016r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne, jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Komunikat został opublikowany również na naszej stronie internetowej: www.zkwp.pl