FREJ Egida Ateny

FREJ Egida Ateny
image
Rasa:
Bearded Collie
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: