IMAGINE Border Song

IMAGINE Border Song
image
Rasa:
Border Collie
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: