KLEOPATRA Stars Border Collies

KLEOPATRA Stars Border Collies
image
Rasa:
Border Collie
Ocena:
Bardzo dobra
Tytuly: